Program edukacyjny

Naszym celem edukacyjnym jest wszechstronny rozwój dziecka.
Przedszkole realizuje podstawę programową na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie M.E.N z dnia 23.12.2008, Dziennik Ustaw z dnia 15. 01.2009 Nr 4 , poz.17).
Wynikające z powyższej podstawy programowej zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
 • zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
 • umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
 • podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 • rozwijanie wrażliwości moralnej,
 • kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 • zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

Rozumiejąc proces edukacyjny małego dziecka jako wspieranie jego rozwoju i samodoskonalenia, mając świadomość czekających dziecko wyzwań ze strony współczesnego świata, stawiamy sobie cele, których realizacja pozwoli dziecku funkcjonować w dynamicznie zmieniających się warunkach. Staramy się tak organizować zajęcia, aby prowadzić do zwiększenia efektywności toku nauczania. Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Dzieci muszą myśleć podczas wykonywania podjętych działań, angażują się emocjonalnie, są aktywne w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej i emocjonalno-motywacyjnej.

Zajęcia ponadprogramowe

Zajęcia realizowane w przedszkolu

Okres przedszkolny to bardzo ważny czas w życiu dziecka. To czas, kiedy dzieci uczą się podczas zabawy i codziennego doświadczania, poznają swoją pierwszą grupę rówieśniczą, definiują własne miejsce w otaczającym je świecie, uczą się przestrzegania zasad i reguł, rozwijają zainteresowania. Dlatego zajęcia, które prowadzimy w naszym przedszkolu przy pomocy zabawy i nauki wszechstronnie wspierają rozwój dziecka na wielu płaszczyznach.
Nie chcemy, by którekolwiek z dzieci czuło się u nas pokrzywdzone lub pomijane, dlatego wszystkie uczestniczą we wszystkich zajęciach, bawią się, uczą i rozwijają wspólnie.

Zajęcia podstawowe:
 • – realizacja podstawy programowej – codziennie,
 • – zajęcia dydaktyczne – codziennie,
 • – czytanie Bajek – codziennie,
 • – zajęcia plastyczno-techniczne – codziennie,
 • – zabawy ruchowe – codziennie.
Zajęcia poza podstawą programową:
 • – język angielski – codziennie
 • – zajęcia komputerowe – programowanie
 • – tańce nowoczesne –1 raz w tygodniu
 • – metoda dobrego startu – 1 raz w tygodniu
 • – zajęcia z logopedą – 1 raz w tygodniu
 • – gimnastyka korekcyna
 • – arteterapia
 • – bajkoterapia
 • – muzykoterapia
 • – dogoterapia
Atrakcje na terenie przedszkola i poza nim:
 • – grota solna – 1 raz w tygodniu,
 • – imprezy okolicznościowe ( jasełka, bal, dzień rodziny, Mikołaj, itp.)
 • – wycieczki w ciekawe miejsca,
 • – spotkania z interesującymi ludźmi,
 • – koncerty edukacyjne,
 • – spektakle teatralne
 • – lekcje przyrodnicze i muzealne,
 • – gry i zabawy na świeżym powietrzu,
 • – wycieczki tematyczne (poczta, apteka, biblioteka, itp.).

Kółka zainteresowań

Kuchcikowo

1 raz w miesiącu – wspólne gotowanie, pieczenie, robienie sałatek, kanapek, koktajli itp. Poznajemy smaki i zasady komponowania składników oraz zasady prawidłowego odżywiana

Mali Odkrywcy – kącik badacza

1 raz w miesiącu – wspólne odkrywanie najróżniejszych ciekawych i niesamowitych rzeczy (w ramach zabaw badawczych).

Jesteśmy Sportowcami
1 raz w miesiącu – poznajemy zasady współzawodnictwa i zabawy w zespołach. Uczymy się co znaczy wygrana i jak radzić sobie z przegraną.
Plastyczne Inspiracje

1 raz w miesiącu – ciekawe zajęcia plastyczno – techniczne wykorzystujące różnorodne techniki plastyczne. Prace dzieci biorą udział w konkursach organizowanych przez instytucje i placówki oświatowe na terenie całego kraju ( zdobyte przez Nasze dzieci dyplomy można zobaczyć w szatni).

Nauczycielki pracujące w naszym przedszkolu ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w wielu kursach i warsztatach. W codziennej pracy z dziećmi stosują m.in.:
 • metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • metodę czynnościowego kształcenia matematycznego prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej;
 • metody aktywizujące i integracyjne;
 • elementy metod kształcenia muzycznego Carla Orffa;
 • metodę gimnastyki twórczej Rudolfa Labana;
 • metodę globalnego czytania Ireny Majchrzak;
 • metody pedagogiki zabawy (KLANZA);
 • techniki relaksacyjne;
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne,
 • Metoda gimnastyki rytmicznej A. i M. Kniessów,